fbpx
[There are no radio stations in the database]

Privatumo politika

Interneto svetainės privatumo politika

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja Uždarosios akcinės bendrovės „Radijo stotis Laluna“ valdomos interneto svetainės www.laluna.lt (toliau – Interneto svetainė) Naudotojo pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
  2. Tinklapį administruoja Uždaroji akcinė bendrovė „Radijo stotis Laluna“, buveinės adresas: Taikos pr.81, Klaipėda, juridinio asmens kodas 141252365, veikianti kaip su svetaine susijusių paslaugų teikėjas (toliau – Teikėjas).
  3. Naudotoju šioje Politikoje laikomas bet kuris asmuo, besinaudojantis Interneto svetainės paslaugomis, įskaitant ir Registruotus vartotojus.
  4. Registruotu vartotoju šioje Politikoje laikomas bet kuris fizinis asmuo, Interneto svetainėje pateikęs savo duomenis Teikėjui registracijos tikslais.
  5. Prieš pradėdami naudotis Interneto svetaine ir jos pagalba teikiamomis paslaugomis, Jūs kaip Interneto svetainės bei teikiamų paslaugų Naudotojas privalote atidžiai perskaityti ir susipažinti su šia Politika. Naudodamiesi Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis, jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šios Politikos.
  6. Jei nesutinkate su Politika arba tam tikra jos dalimi, Jūs privalote nesinaudoti Interneto svetainės paslaugomis. Priešingu atveju laikoma, jog Jūs susipažinote ir besąlygiškai sutikote laikytis šios Politikos.
  7. Teikėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Naudotojas ne iki galo susipažino su Politika, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
  8. Teikėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Naudotojo naudojimąsi Interneto svetainės paslaugomis, jeigu Naudotojas Interneto svetaine naudojasi pažeisdamas šią Politiką, bando pakenkti Interneto svetainės darbo stabilumui ir saugumui.
  9. Teikėjas vadovaujasi šiais duomenų tvarkymo principais:
   1. Asmens duomenys turi būti duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
   2. Asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);
   3. Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
   4. Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
   5. Asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingų siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);
   6. Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
   7. Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).
  10. Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, tokiomis kaip „Facebook“ socialinio tinklo paslaugos, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Pavyzdžiui, „Facebook“ visiems savo naudotojams ir lankytojams taiko Duomenų politiką. Todėl naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis.
  11. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
  1. Nurodydamas savo asmens duomenis, Jūs sutinkate, kad Teikėjas juos valdys ir tvarkys šioje Politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
  2. Pateikdamas asmens duomenis, Jūs suteikiate Teikėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus asmens duomenis, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai pateikiate lankydamasis Interneto svetainėje ir naudodamasis jos paslaugomis.
  3. Jūs esate atsakingas, kad Jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas juos ištaisyti, o nesant galimybės tai padaryti, apie tai informuoti Teikėją. Teikėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Naudotojui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Naudotojas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.
 3. Registruotų vartotojų asmens duomenų tvarkymas
  1. Teikėjas savo Interneto svetainėje suteikia galimybę registruotiems vartotojams atlikti tokius veiksmus kaip balsuoti už savo mėgstamas dainas, dalyvauti diskusijose ir siųsti žinutes laidų vedėjams. Registracijos interneto svetainėje ir registruotų vartotojų administravimo tikslais Registruoti vartotojai pateikia Teikėjui tokią informaciją:
   1. Vardas;
   2. Pavardė;
   3. Telefono numeris;
   4. El. pašto adresas;
   5. Nuotrauka;
   6. IP adresas.
  2. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. a) punktas (Registruoto vartotojo aktyviais veiksmais išreikštas sutikimas registruotis Interneto svetainėje) ir f) punktas (teisėtas Teikėjo interesas užtikrinti tinkamą Interneto svetainėje teikiamų paslaugų veikimą identifikavus unikalius vartotojus ir taip apsisaugojus nuo piktnaudžiavimo).
  3. Asmens duomenys surenkami tiesiai iš Registruotų vartotojų arba, šiems sutikus, tokius duomenis automatinėmis priemonėmis Teikėjui perduoda “Facebook” socialinis tinklas.
 4. Žaidimų, konkursų, viktorinų dalyvių, radijo laidų dalyvių asmens duomenų tvarkymas
  1. Teikėjas vykdydamas savo veiklą organizuoja įvairius žaidimus, konkursus bei viktorinas, kurių laimėtojams išrinkti ir apdovanoti būtina tvarkyti dalyvių asmens duomenis. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. f) punktas (teisėtas Teikėjo interesas nustatyti dalyvaujančių asmenų tapatybę ir laimėtojams perduoti prizus).
  2. Asmenys, siekiantys dalyvauti Duomenų valdytojo organizuojamuose žaidimuose, konkursuose ar viktorinose, turi pateikti tokią informaciją:
   1. Vardas;
   2. Pavardė;
   3. Elektroninio pašto adresas;
   4. Gyvenamoji vieta (adresas);
   5. Telefono numeris;
   6. Kiti konkrečiam žaidimui, konkursui ar viktorinai organizuoti reikalingi duomenys;
   7. Duomenys, kuriuos duomenų subjektas pateikia naudodamasis socialinio tinklo paskyra (pvz. profilio nuotrauka, vardas, elektroninio pašto adresas).
  3. Kontaktiniai laimėtojų duomenys kaip duomenų tvarkytojams pateikiami siuntų tarnyboms tam, kad šios galėtų persiųsti laimėtus prizus ir/arba tretiesiems asmenims, turintiems perduoti ar suteikti laimėtą prizą.
  4. Dalyvių duomenys gali būti perduoti žaidimo, konkurso ar viktorinos užsakovams, kurie tokiu atveju toliau tvarko duomenis kaip savarankiški duomenų valdytojai.
  5. Duomenų valdytojas tvarko žemiau nurodytus organizuojamų ir transliuojamų radijo laidų pašnekovų, laidų dalyvių asmens duomenis: vardas; pavardė; telefono numeris; atvaizdas (jeigu laida yra transliuojama, laidos metu yra daromos nuotraukos); kiti pašnekovo savanoriškai pateikti duomenys ir/ar kita konkrečiu atveju būtina tvarkyti informacija (gimimo data, darbovietė ir pan.). Tokie duomenys yra gaunami tiesiogiai iš Duomenų subjektų.

   Duomenys gali būti gaunami ir netiesiogiai iš Duomenų subjektų, o, pavyzdžiui, iš jų draugų, giminaičių, darbo kolegų ir kt. Tokie duomenys pateikiami tikslu suteikti šiems galimybę tapti laidos pašnekovais (pavyzdžiui, būti pasveikintiems gimtadienio proga). Įmonė gali rinkti tokius registruojančio Duomenų subjekto asmens duomenis: vardas; miestas; telefono numeris, duomenys, kuriuos Duomenų subjektas pateikia naudodamasis socialinio tinklo paskyra (pvz. profilio nuotrauka, vardas arba slapyvardis, elektroninio pašto adresas). Yra renkami tokie Duomenų subjekto, kuris yra registruojamas, asmens duomenys: vardas; miestas; telefono numeris; duomenys, kuriuos Duomenų subjektas pateikia naudodamasis socialinio tinklo paskyra (pvz. profilio nuotrauka, vardas arba slapyvardis, elektroninio pašto adresas).

   Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas, kai: (i) Duomenų subjektas (pašnekovas) pats susisiekdamas su Įmone ir dalyvaudamas pokalbyje/laidoje išreiškia aiškų sutikimą, kad nurodyti jo asmens duomenys būtų tvarkomi Duomenų valdytojo. Asmens duomenų tvarkymo pagrindas – BDAR 6 str. 1 d. a) punktas – sutikimas; (ii) kai Duomenų subjektas pateikia Įmonei kito asmens duomenis – BDAR 6 str. 1 d. a) punktas – sutikimas. Duomenis teikiantis asmuo patvirtina, kad turi to asmens sutikimą dėl tokių jo asmens duomenų tvarkymo ir įsipareigoja jį pateikti Įmonei pareikalavus, sutikimas turi atitikti visus BDAR 13 str. ir 14 str. taikomus reikalavimus.

   Kontaktavimo su pašnekovais tikslu asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau kaip 1 valandą po kontakto tiesioginio eterio metu. Nuotraukos, padarytos laidų metu, laidų vaizdo įrašai yra saugomi 2 metus.

 5. Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai
  1. Tvarkydamas ir saugodamas Naudotojų asmens duomenis, Teikėjas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
  2. Registruotų vartotojų asmens duomenys saugomi 3 metus nuo paskutinio prisijungimo dienos.
  3. Žaidimų, konkursų, viktorinų dalyvių duomenų administravimo, laimėtojų atrankos ir apdovanojimo tikslais tvarkomi asmens duomenys saugomi:
   1. Nelaimėjusių dalyvių duomenys saugomi 1 metus nuo konkurso, viktorinos, žaidimo laimėtojų paskelbimo;
   2. Laimėtojų duomenys saugomi 5 metus tokia apimtimi, kokia jie yra būtini siekiant tinkamai apskaityti laimėjimus buhalterinėje apskaitoje.
 6. Duomenų subjektų teisės
  1. Jūs kaip duomenų subjektas turite teisę bet kada, pateikęs prašymą Teikėjui, susipažinti su Teikėjo tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios Politikos sąlygų.
  2. Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą nedarydamas poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
  3. Jei pageidaujate pareikšti pretenziją dėl to, kaip Teikėjas elgiasi su jūsų duomenimis, galite susisiekti su Teikėju el. paštu info@laluna.lt.
  4. Jei nesate patenkinti Teikėjo atsakymu ar manote, kad šis tvarko Jūsų asmens duomenis nesilaikydamas teisinių reikalavimų, Jūs galite pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 7. Baigiamosios nuostatos
  1. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  2. Interneto svetainės Teikėjas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Naudotojo ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Naudotojo žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą. Interneto svetainės teikėja taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Naudotoju, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.
  3. Teikėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.
  4. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.
  5. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo Naudotojas ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Naudotojas sutinka su tokiais papildymais ir/ar pakeitimais.


 • https://radio.m-1.fm/laluna/mp3
 • Laluna - Ant Bangos!